Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

BEZINTERESOWNOŚĆ WŚRÓD UCZNIÓW

Z narażeniem własnych interesów pomaga innym. Chętnie i cierpliwie wyjaśnia niezrozumiałe zagadnienia, mimo iż nie widzi w tym najmniejszej korzyści dla siebie. Przy każdej nadarzającej się okazji oferuje swoją pomoc. Jest oburzony, gdy ktoś posądza go o to, że pomaga ze względu na jakieś osobiste korzyści. Gdy nie jest sam w stanie pomóc, poszukuje innych dróg i możliwości rozwiązania. Wyraża zawsze swe oburzenie, mając do czynienia z ludźmi, myślącymi jedynie o własnych interesach, głośno wytyka im tę ułomność. Nie zwracając uwagi na negatywną opinię otoczenia, kontynuuje swoją działalność w zakresie niesienia pomocy innym. Chętnie uczestniczy we wszelkich pracach społecznych, zdaje sobie sprawę z ich doniosłej roli. Swoim przykładem i nienaganną postawą zachęca innych kolegów do uczestniczenia w nich. Swoim bezinteresownym zaangażowaniem w prace społeczne budzi podziw innych.

Ocena 5. Pomaga innym, odkładając własne interesy na plan dalszy. Chętnie udziela pomocy i rad zarówno w zakresie nauki, jak i w sprawach osobistych, nie biorąc pod uwagę własnych korzyści, np. materialnych, nie oczekuje też pochwał. Na ogół jest bezinteresowny, wypadki przeciwne są sporadyczne i niezbyt jaskrawe. Jeżeli nie może sam rozwiązać danego zagadnienia, wskazuje inne osoby, bardziej kompetentne do wyjaśnienia tegoż. Otacza się barierą milczenia w przypadku negatywnej opinii otoczenia odnośnie jego bezinteresowności. Bardzo oburza się na brak bezinteresowności u innych, lecz czyni niezbyt wiele, aby nauczyć jej ludzi. Uczestniczy z dużym entuzjazmem we wszelkiego rodzaju pracach społecznych.

Ocena 4. Pomaga innym, nie rezygnując jednakże z własnych interesów. Pomocy udziela chętnie, nie mając na uwadze korzyści materialnych, odczuwa jednak swoistą satysfakcję, gdy inni mówią o jego bezinteresowności. Jest na ogół bezinteresowny, lecz zdarzają mu się przypadki braku bezinteresowności. Stara się, by na jego bezinteresowność nie wpływały ujemnie czynniki uboczne, np. opinia otoczenia, lecz nie zawsze mu się to udaje. Gdy nie może udzielić pomocy, rzadko poszukuje innego rozwiązania. Niechętnie przebywa w gronie ludzi, mających na uwadze jedynie dobro własne. Uczestniczy w pracach społecznych, lecz czyni to bez specjalnego entuzjazmu.

Ocena 3. Pomaga kolegom, lecz woli uchylać się od udzielania pomocy. Wykazuje bardzo mało zainteresowania i inicjatywy w tym kierunku. W niektórych przypadkach mimo pozornej bezinteresowności wykorzystuje zaistniałą sytuację dla własnych celów. W wypadku, gdy nie może pomóc w rozważeniu danego problemu, przeważnie rezygnuje z dalszych prób. W stosunku do ludzi pozbawionych bezinteresowności jest obojętny, nie interesuje się nimi. Nie zdaje scbie jednak sprawy, iż sam w pewnym stopniu do nich należy. Uczestniczy jedynie w tych pracach społecznych, które specjalnie go interesują, mniej atrakcyjne traktuje jako zło konieczne.

Ocena 2. Wykazuje małe zainteresowanie cudzymi sprawami, przede wszystkim ma na uwadze dobro własne, lecz zdarzają się u niego sporadyczne wypadki, gdy okazuje bezinteresowność. Jednak w przypadku czyjejś nieporadności niecierpliwi się i łatwo rezygnuje z udzielania pomocy. Omija okazje zmuszające go do bezinteresownej pomocy. Udzielając pomocy ma na uwadze własne korzyści materialne. W przypadkach, gdy okaże się bezinteresowny, lubi by inni mówili o tym głośno wszem i wobec. Mimo to mówi o sobie, że jest bezinteresowny i wyraża zdziwienie, gdy inni mają o nim odmienne zdanie. Mimo nikłych przejawów bezinteresowności, niechętnie przebywa w gronie ludzi jemu podobnych, gdyż swoją obecnością i postępowaniem, nie pozwalają mu zapominać o własnych ułomnościach. Na ich brak bezinteresowności nie reaguje, jest mu to zupełnie obojętne. W pracach społecznych uczestniczy bez entuzjazmu, często jedynie po to, aby pokazać innym, jak dalece jest bezinteresowny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.