Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Cel rolnika

?Ostatecznym celem działalności rolnika jest uzyskanie produkcji końcowej określonej wielkości i o określonej strukturze. Musi to być efektem organizacji pro­dukcji, a więc ustalenia określonego systemu gospodarczego i określo­nego poziomu intensywności, z którym wiąże się określona produktyw­ność. Z kolei określony system gospodarczy wynika z określonych syste­mów produkcji roślinnej i zwierzęcej, które z kolei wynikają z określonej struktury zasiewów przy określonym poziomie plonów oraz z określonej obsady zwierząt użytkowych na 100 ha przy określonej ich wydajności jednostkowej. Chcąc zatem dojść do zaplanowanej produkcji końcowej, należy podjąć określone decyzje organizacyjne w powyższych sprawach. Wyłania się więc następujące zadanie: zaplanować taką strukturę zasie­wów oraz taką strukturę stada, która przy racjo­nalnej gospodarce zapewni pożądaną produkcję końcową. Od strony metodycznej mało się dotychczas zajmowano rozwiązywa­niem tego zadania. W tej dziedzinie znana jest nam jedynie metoda opi­sana przez S. Biernackiego i Z. Wojtaszka. Wyszli oni, opierając się na wielu analizach, z założenia, że gospodarstwa o zbliżo­nym potencjale produkcyjnym (na który składają się m.in. poziom plo­nów i wydajności jednostkowej zwierząt, obsada zwierząt na 100 ha przy żywieniu głównie paszami własnymi, jakość gleby) mają zbliżoną struk­turę zasiewów według podstawowych grup roślin oraz zbliżoną strukturę produkcji globalnej i końcowej. Należy zatem na podstawie podanych kryteriów wyodrębnić grupy podobnych gospodarstw. W tym celu większą liczbę gospodarstw (wspomniani autorzy zajmowali się gospodarstwami państwowymi), możliwie reprezentatywną dla kraju, trzeba podzielić według poziomu plonu przeliczeniowego na dwie grupy, każdą z tych grup podzielić z kolei według wydajności rocznej krów na dwie podgrupy, wreszcie każdą z tych czterech grup podzielić na dalsze dwie podgrupy według obsady sztuk obornikowych na 100 ha. W ten sposób uzyska się 8 grup możliwie jednolitych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.