Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Fermy przemyslowe

?W praktyce bywa tak w fermach przemysłowych nie mających odpowiednio dużego zaplecza w postaci użytków rolnych, na których odchody zwierzęce mogłoby być zużyte jako nawóz. Zatem dodatkowy dochód z tytułu wytwarzania w gospo­darstwie artykułów nietowarowych musi być uzyskiwany nie w tych działalnościach, w których one powstają, lecz w tych, w których można efektywnie je wykorzystać. Stąd wniosek, że nie należy uwzględniać w ra­chunkach wartości artykułów nietowarowych obrotu wewnętrznego okreś­lonej na podstawie ich teoretycznej produkcyjności. Trzeba brać pod uwagę jedynie ich wartość ustaloną według kosztów poniesionych na ich zbiór i dostarczenie na miejsce, gdzie są zużywane w produkcji. Jednakże w klasycznych kalkulacjach przyjmuje się tę pierwszą, zdaniem naszym niesłuszną, zasadę. Istnieje też praktyka ustalania cen umownych, czasem nazywanych zaliczeniowymi, dla tych artykułów nietowarowych. Na przykład Insty­tut Ekonomiki Rolnej przyjmował w połowie lat 70-tych cenę 150 zł za 1 tonę liści buraczanych i 300 zł za 1 tonę słomy. W makroekonomice można takimi cenami się posługiwać, gdy chodzi o badanie dynamiki kosztów. Jednakże decyzje produkcyjne dotyczące gospodarstwa nie mogą się na nich opierać, ponieważ ceny te mają charakter umowny. Zatem ustalone na ich podstawie koszty też będą miały charakter umowny — względny. W. kalkulacjach staramy się, jeśli to tylko możliwe, ustalać zarówno dochody, jak i koszty rzeczywiste. Nie musimy chyba wyjaśniać, że wartość artykułów nietowarowych można doliczać do wartości produkcji w tej dzia­łalności, w której one powstawały, tylko wtedy, jeśli w tym gospodarstwie jest inna działalność, w której zostaną one zużyte do produkcji artyku­łów towarowych, a ich wartość zostanie wliczona do kosztów. Gdyby taki produkt uboczny nie został wykorzystany, nie wol­no go w ogóle uwzględniać w rachunku,\gdyż oznaczałoby to niesłuszne zwiększenie wartości produkcji globalnej całego gospodarstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.