Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu excel? Kurs edukacyjny!

Rozwój zdolności do wyrażania ocen u dzieci – kontynuacja

Zarówno opracowanie planu, problematyki i metodologii (1963-1964), jak też analiza szczegółowych zagadnień, jakie wyłaniały się w trakcie badań, zebrań seminaryjnych i konsultacji indywidualnych prac magistrantów i doktorantów, wymagały zajmowania stanowiska nie tylko wobec ścisłej literatury przedmiotu, ale i wobec bogatej tradycji – mniej lub bardziej filozoficznych – zapatrywań na problemy, związane z pojęciami: wartość, ocena, wartościowanie, ocenianie, wartość obiektywna, uzależnienia ocen i wiele innych, z nimi związanych czy pochodnych. Znaczy to, że wprowadzanie studentów czy współpracowników do całości planu badań i do badań, nad poszczególnymi problemami wymagało wielu rozmaitych objaśnień, zarówno teoretycznych, jak też metodologicznych. Były one niezbędne głównie ze względu na relatywną nowość problematyki i metodologii.

Wobec powyższego stanu rzeczy przedstawione tutaj podsumowanie wyników badań musiałem poprzedzić najpierw analizą związków między psychologią ocen a filozofią wartości (etyką, estetyką, ogólną filozofią wartości, poniekąd filozofią prawa, ekonomiką itp.) oraz między psychologicznym a filozoficznym podejściem do „świata” ocen i wartości. Tej sprawie poświęcony jest rozdział pierwszy: Od filozofii wartości do psychologii ocen. Stanowi on niejako spojrzenie z lotu ptaka na założenia problemu ramowego wykonanych badań i na wyłowioną z niego problematykę szczegółową.

W ślad za nim i stosownie do problematyki, która stanowiła przedmiot badań, opis ich przebiegu i wyniki, przedstawione w rozdziałach następnych, poprzedziłem odpowiednimi wprowadzeniami teoretycznymi o treści w zasadzie odpowiadającej wprowadzeniom do danej części badań na seminariach i w konsultacjach.

W rozdziale końcowym (Uzależnienia ocen) rozpatrzyłem zarysowe problem warunków kształtowania się i wyrażania ocen na tle ogólnej analizy uzależnień życia psychicznego. Natomiast nie przedstawiłem w nim – z braku miejsca – wyników badań. Powyższy układ treści uzupełniłem załącznikiem, zawierającym test ocen intelektualnych.

Oto szkielet książki. Ze względu na potrzebę i możliwość ewentualnych badań dalszych, zwłaszcza badań za pomocą metody przewodników skalowych, zaakcentowałem w niej metodologię. W związku z tym i wobec ustalonego umownie rozmiaru książki, ograniczyłem sprawozdanie z wyników badań do informacji niezbędnych. Być może braki uda mi się wyrównać w ewentualnych dalszych publikacjach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.